اطلاعات فردی
نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
تاریخ تولد :
محل تولد :
وضعیت تأهل :
 نوع اشتغال :
 محل اشتغال :
 آخرین مقطع تحصیلی :
 رشته تحصیلی :
 دانشگاه محل تحصیل :
 آدرس منزل :
 کدپستی :
 تلفن منزل :
 تلفن همراه :
 آدرس محل کار :
 کدپستی :
 تلفن محل کار :
 پست الکترونیک :
سوابق تحصیلی رسمی
اضافه کردن
 نوع مدرک :
 سال اخذ :
 محل اخذ :
سوابق کاری
اضافه کردن
 عنوان شغلی :
helpIcon زمان اشتغال :
 محل کار :
سوابق آموزشی غیر رسمی / دوره‌های کوتاه مدت
اضافه کردن
 نام دوره :
 طول دوره :
 محل دوره :
مهارت‌های عمومی
 زبان انگلیسی :
 تسلط به کامپیوتر :
 ارتباط اجتماعی و کار تیمی :
ارتباط اجتماعی و کار تیمی
 نرم افزارهای تخصصی :
 توانمندی های اجرایی :
 فعالیتهای علمی پژوهشی :
 فعالیتهای هنری :
 سایر :
ویژگی های شخصیتی
( به هر مورد عددی بین 1 تا 10 اختصاص دهید که بیانگر شخصیت شما باشد )
 خلاقیت و نوآوری :
 مسئولیت پذیری :
 رهبری و نفوذ در دیگران :
 انتقاد پذیری :
 انعطاف پذیری :
 ریسک پذیری :
 اعتماد به دیگران :
 تحلیل گری :
 تمرکز و هدف گرایی :