دوره های کوتاه مدت
 
 گروه بیمه افتخار این را دارد تا با برگزاری دوره های بازاریابی به فرد بیاموزد که چگونه پای میز مذاکره، با فروختن بیمه نامه پیشنهادی، خود و مشتری، حداکثر رضایت را کسب کنند.
 
بازاریابی بیمه
مرجع تایید کننده پیش نیاز عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی   بازاریابی خدمات بیمه (12 ساعت) کل دوره 44 ساعت
بازاریابی خدمات بیمه تکنیک های فروش در بیمه (12 ساعت)
بازاریابی خدمات بیمه تبلیغات محصولات بیمه (12 ساعت)
بازاریابی خدمات بیمه اصول و فنون مذاکره (8 ساعت)
 
زبان تخصصی بیمه
مرجع تایید کننده پیش نیاز عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی   زبان عمومی مقدماتی (18 ساعت) کل دوره 94 ساعت
زبان عمومی مقدماتی زبان عمومی متوسط (18 ساعت)
زبان عمومی متوسط زبان عمومی پیشرفته (18 ساعت)
زبان عمومی پیشرفته زبان تخصصی بیمه (واژگان تخصصی) (20 ساعت)
زبان تخصصی بیمه زبان تخصصی بیمه (بررسی قرادادهای بین المللی) (20 ساعت)
 
امور مالی بیمه
این دوره ها با هدف پرورش کارشناسان توانمند در حوزه های تخصصی امور مالی مانند حسابداری فروش ، خرید ، انبار ، اموال و ... طراحی شده است. در این دوره کارشناسان بطور تخصصی و عمیق با حوزه ی کاری خود آشنا می شوند. 
مرجع تایید کننده پیش نیاز عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی   حسابداری عمومی(16 ساعت) کل دوره 64 ساعت
حسابداری عمومی حسابداری تخصصی شرکت های بیمه (16 ساعت)
حسابداری عمومی مدیریت مالی شرکت های بیمه (16 ساعت)
حسابداری عمومی مدیریت ذخیره گیری و سرمایه گذاری در بیمه(16 ساعت)
بسته های آموزشی رشته های بیمه ای
بیمه های مهندسی
با توجه به اهمیت بیمه های مهندسی کلاس های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقا سطح دانش فنی کارشناسان محترم برگزار می گردد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید. برنامه آموزشی این کلاس ها به نحوی طراحی گردیده است تا شرکت کنندگان به صورت تخصصی آن را بیاموزند.
مرجع تایید کننده پیش نیاز
عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های مهندسی (6 ساعت) 30 ساعت
کلیات بیمه های مسئولیت
ارزیابی خسارت در بیمه های مهندسی (8 ساعت)
کلیات بیمه های مسئولیت
صدور بیمه های مهندسی(8 ساعت)
کلیات بیمه های مسئولیت
بازاریابی بیمه های مهندسی(8 ساعت)
 
بیمه های مسئولیت
با گذراندن دوره ی بیمه ی مسئولیت با مواردی مانند: بازاریابی و فروش بیمه مسئولیت، شناخت بازار هدف،توسعه بازار بیمه های مسئولیت، بیان تجربیات نحوه فروش در حوزه بیمه های مسئولیت به سازمان نظام مهندسی ، نظام پزشکی ، مهندسین ناظر و مسئولیت جامع شهرداری ها، شرح اصطلاحات بیمه مسئولیت، احراز مسئولیت بیمه گذار از نگاه بازاریابی، بیمه مسئولیت اجباری و حرفه ای و ... آشنا و بصورت تخصصی آن را فرا خواهید گرفت.
مرجع تایید کننده پیش نیاز عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های مسئولیت(6 ساعت) کل دوره 30 ساعت
کلیات بیمه های مسئولیت ارزیابی خسارت در بیمه های مسئولیت (8 ساعت)
کلیات بیمه های مسئولیت
صدور بیمه های مسئولیت (8 ساعت)
کلیات بیمه های مسئولیت
بازاریابی بیمه های مسئولیت (8 ساعت)
 
بیمه های باربری
به منظور ارتقای سطح علمی کارکنان و نمایندگان، کلاس های آموزشی بیمه های باربری برگزار می شود. در دوره های بیمه ی باربری با انواع بیمه نامه ها، خطرات تحت پوشش، کلوزها، محاسبه نرخ حق بیمه ، مراحل لازم جهت پرداخت خسارت و .... آشنا خواهید شد.
مرجع تایید کننده پیش نیاز عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های باربری (6 ساعت) کل دوره 30 ساعت
کلیات بیمه های باربری ارزیابی خسارت در بیمه های باربری (8 ساعت)
کلیات بیمه های باربری
صدور بیمه های باربری (8 ساعت)
کلیات بیمه های باربری
بازاریابی بیمه های باربری(8 ساعت)
 
بیمه های آتش سوزی
بیمه آتش سوزی یکی از رشته های بیمه اموال است و لذا در این نوع بیمه نامه کلیه اموال منقول و غیر منقول واحدهای مسکونی، خدماتی، اداری، آموزشی، کارگاهی، صنعتی، انبارها و ... قابل بیمه شدن می باشند. در کلاس های بیمه آتش سوزی بصورت تخصصی با خطرات اصلی، خطرات اضافی، انواع محصولات قابل ارائه در رشته ی آتش سوزی، بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و .... آشنا می شوید.
مرجع تایید کننده پیش نیاز
عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های آتشسوزی(6 ساعت) کل دوره 30 ساعت
کلیات بیمه های آتشسوزی ارزیابی خسارت در بیمه های آتشسوزی(8 ساعت)
کلیات بیمه های آتشسوزی
صدور بیمه های آتشسوزی(8 ساعت)
کلیات بیمه های آتشسوزی
بازاریابی بیمه های آتشسوزی(8 ساعت)
 
بیمه های اشخاص
در دوره کلاس ھای آموزشی بیمه ھای اشخاص (عمر، حوادث، درمان) با یادگیری مباحث کلیات، فرق بیمه های اشخاص با بیمه های اموال و مسئولیت، مسائل حقوقی اشخاص، تعاریف واژه ها، تعیین فنی نرخ های بیمه، آیین نامه شماره 68 ، بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت ، شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص آیین نامه 84، مبانی تعیین حق بیمه حوادث ، شرایط اختصاصی بیمه هزینه پزشکی ناشی از حادثه آیین نامه بیمه های درمان .آیین نامه شماره 74پوشش های بیمه های درمان و... ، حرفه ای می شوید.
مرجع تایید کننده پیش نیاز
عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های حوادث(6 ساعت) کل دوره 30 ساعت

کلیات بیمه های درمان(6 ساعت)

کلیات بیمه های زندگی(6 ساعت)
کلیات بیمه های حوادث، درمان، زندگی بازاریابی بیمه های زندگی و اشخاص(12 ساعت)
 
بیمه های اتومبیل
این دوره ها با هدف پرورش کارشناسان توانمند در حوزه های تخصصی اتومبیل مانند صدور بیمه نامه ثالث و بدنه، ارزیابی خسارت، بازاریابی و... طراحی شده است. در این دوره کارشناسان بطور تخصصی و عمیق با حوزه ی کاری خود آشنا می شوند.
مرجع تایید کننده پیش نیاز
عناوین دروس طول مدت دوره
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
کلیات بیمه های ثالث(6 ساعت) کل دوره 36 ساعت

کلیات بیمه های بدنه(6 ساعت)
کلیات بیمه های ثالث و بدنه صدور بیمه های اتومبیل(8 ساعت)
کلیات بیمه های ثالث و بدنه
ارزیابی خسارت در بیمه های اتومبیل(8 ساعت)
کلیات بیمه های ثالث و بدنه
بازاریابی بیمه های اتومبیل(8 ساعت)