تست خودشناسی

هوش بازاریابی

هوش بازار یابی: یک توانایی در فرد یا سازمان است که به مدیران برای دستیابی به استراتژی ، برنامه ، هدف ویا حتی چشم انداز سازمان کمک شایانی میکند

پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی


پرسش نامه مهارتهای مذاکره


تعیین سبک مذاکره افراد


پرسشنامه فروشنده حرفه ای

بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت

هدف از پرسشنامه زیر، ارزیابی اقدامات برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت می‌باشد و می‌تواند جهت تخصیص شغل در آینده مفید باشد

پرسشنامه توانایی‌های ارتباطی فروشندگان

بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی