قانون بیمه
1396/07/18
قانون بیمه شخص ثالث
1396/07/18
قانون تاسیس بیمه و بیمه گری
1396/07/18
قانون تجارت
1396/07/18
قوانین کار و امور اجتماعی
1396/07/18
قانون مسئولیت مدنی سال1339
1396/07/18
قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری
1396/07/18
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
1396/07/18
قانون و مقررات بیمه در مناطق آزاد هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1379 بنا به پیشنهاد شماره 12611 مورخ 12/8/1378 بیمه مرکزی ایران و به استناد از ماده (28 ) الحاقی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1378 – مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود
1396/07/18
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1396/07/17