بیمه حوادث
یکی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوششهای‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ ونیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی‌، بویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌.انقلاب‌ صنعتی‌ اروپا در قرن‌ نوزدهم‌ موجب‌ گسترش‌ و رشد سریع‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ انفرادی‌ و گروهی‌ شد. این‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ که‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌، فوت‌، نقص‌ عضو جزئی‌و کلی‌ و از کارافتادگی‌ دائم‌ کلی‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.
نرخ‌گذاری‌ بیمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهی‌ و انفرادی‌ براساس‌ شغل‌ بیمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همین‌ سبب‌ درکشورهای‌مختلف‌جهان‌کلیه‌مشاغل‌طبقه‌بندی‌شده‌وهر طبقه‌ شغلی‌نرخ ‌خاص ‌و مشخصی ‌پیداکرده‌ است.‌

خسارات‌ قابل‌ تأمین‌ توسط بیمه‌گر
هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یک‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ کند. در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از قبیل‌خفگی‌، غرق‌، مسمومیت‌، برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر، پیچیدگی‌یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاری‌، کزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ اززمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهای‌ سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طورکلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ۷۰ سال‌ را بیمه‌گر با دریافت‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.
دربیمه‌نامه‌هاحوادث‌فوت‌ و یا صدمه‌بدنی‌ناشی‌از مواردزیرمشمول‌بیمه‌ نیست‌:
ارتکاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جنحه‌ یا مشارکت‌ در آنها
خودکشی‌، اقدام‌به‌خودکشی‌، یاهرگونه‌ صدمه‌بدنی‌ که‌ازروی‌ عمد انجام‌ گیرد.
استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشک‌
مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الکلی‌
بیماری‌
اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اکتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌
جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ محسوب‌ می‌گردد
موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ کامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ می‌کند
نابینایی‌ کامل‌ دو چشم‌
قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
اختلالهای‌ روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر
قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌
غرامتهای‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ درصدی‌ از کل‌سرمایه‌ پرداخت‌ می‌شود.
بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ کارکنان‌، به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افرادوابسته‌ به‌ آنها، طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی
از حقوق‌ و مزایای‌ آنها منعقد می‌گردد. در بیمه‌های‌ حوادث‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ و غرامتهای‌ روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.