بسته سیمین
 
ردیف خدمات عنوان میزان ساعت قیمت
   1
 
 
 
مشاوره
تدوین برنامه ریزی استراتژیک شرکت با توجه به حجم پروژه تعیین میگردد
 
 
 
20 درصد تخفیف
استقرار سیستم ارزیابی کارایی واحدهای اجرایی
تدوین مدل شایستگی نمایندگان فروش
استخراج گپ شایستگی کارکنان
استقرار نظام مدیریت دانش و نظام پیشنهادات
   2  
 
آموزش
دوره IMBA و IDBA برای مدیران یک ساله و دو ساله 20 درصد تخفیف
دوره آموزشی فنی بیمه برای کارکنان به میزان درخواست 35 درصد تخفیف
   3 خودشناسی تست ارزیابی شخصیت مدیران و کارکنان کلیدی منتخب بر اساس مدل DISC برای مدیران و کارکنان منتخب 25 درصد تخفیف
   4 ارزیابی عملکرد شبکه فروش انجام بازرسی های مستمر و منظم از شبکه فروش و ارائه گزارش بر اساس چک لیست با توجه به حجم پروژه تعیین میگردد 20 درصد تخفیف
   5 ارسال خبرنامه

رایگان