شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۷۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ " آیین‌نامه نحوه واگذاری بیمه‌های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن" را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود :
1396/08/07
طراحان محصولات بیمه‌ای جدید به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم‌بندی می‌شوند که هریک فرآیندی به شرح زیر برای اخذ مجوز طی خواهند نمود:
1396/08/07
۱- پوشش‌ بیمه‌ای که موضوعات بیمه‌ای یا خطرات جدیدی را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هیچ شرکت بیمه‌ای طراحی و عرضه نشده باشد از نظر این بخشنامه محصول بیمه‌ای جدید محسوب می‌شود.
1396/08/07
ماده 1 :کلیه مؤسسات بیمه اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه حق بیمه رشته‌های بیمه غیرزندگی را تعیین و اعمال می نمایند.
1396/08/07
شـورای عالـی بیمه در اجرای بند3 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه گـری و به منظور:
1396/08/07
شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ و با توجه به مواد ۴۰ و ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰آیین ‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه را در ۱۵ ماده و دو تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
1396/08/07
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 19/12/1388، در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و به استناد بند 8 ماده 17 همان قانون، آئین نامه اندوخته های قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
1396/08/07
آیین نامه ایمنی انبارها - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
1396/08/07
شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ ‹‹آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود:
1396/08/07
ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه (مستقیم) برای سال ۱۳۹۲
1396/08/06