آئین نامه 85/1 

شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، "آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت" (آیین‌نامه شماره ۸۵) را به شرح زیر اصلاح و به عنوان مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود:

۱- تبصره ۱ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره جدیدی به عنوان تبصره ۴ ذیل ماده مذکور اضافه شد:

"تبصره ۱- افرادی که به تشخیص بیمه مرکزی حداقل ۵ سال سابقه ارزیابی و کارشناسی خسارت در زمینه تخصصی مورد تقاضا داشته باشند، از آزمون کتبی موضوع بند ۹ این ماده معاف هستند."

"تبصره ۴- کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با ارایه پروانه کارشناسی معتبر می توانند تقاضای دریافت پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای در یک زمینه تخصصی بیمه ای متناسب با پروانه کارشناسی خود نمایند. این اشخاص از آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی بیمه مرکزی موضوع بند ۹ این ماده معاف و موظف به گذراندن دوره آموزشی موضوع بند ۱۰ این ماده هستند. سایر شرایط این ماده برای آنان احراز شده تلقی می شود."

۲- ماده ۸ آیین نامه حذف و شماره مواد بعدی اصلاح شد.

۳- عنوان تبصره ماده ۱۵ به تبصره ۱ اصلاح و تبصره جدیدی به عنوان تبصره ۲ به این ماده اضافه شد:

"تبصره ۲- در آن دسته از زمینه‌های تخصصی بیمه ای که تاکنون پروانه ارزیابی خسارت صادر نشده است و یا تعداد ارزیابان خسارت دارای پروانه کافی نیست، موسسه بیمه می‌تواند در رسیدگی به پرونده های خسارت از خدمات سایر اشخاص ذی صلاح استفاده کند. این اشخاص به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره موسسه بیمه انتخاب می‌شوند و موسسه بیمه موظف است مشخصات آنها را در سامانه سنهاب ثبت نماید. فهرست زمینه‌های تخصصی بیمه ای که از تعداد ارزیابان خسارت کافی برخوردار است، سالیانه توسط بیمه مرکزی منتشر خواهد شد."