• اصول بیمه
  • بیمه حمل و نقل
  • بیمه مهندسی
  • بیمه حوادث و بیمه درمان
  • بیمه عمر
  • بیمه ی آتش سوزی
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه اتکایی
  • بیمه مسولیت
  • بیمه‌ی تامین اجتماعی
1. طبق قانون چه کسانی شخص ثالث تلقی می شوند؟

هر شخصی است که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود، به استثنای راننده ی مسبب حادثه.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. طبق قانون منظور از حوادث وسایل نقلیه چیست؟

هرگونه حادثه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انجار وسایل نقلیه موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و نیز خساراتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد میشود.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. خطرات مورد تعهد در بیمه نامه اتومبیل شامل چه مواردی می شود؟

برخورد دو اتومبیل؛ برخورد اتومبیل با یک جسم ثابت یا متحرک؛ برخورد اشیا به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت یا ساکن)؛ واژگون شدن اتومبیل؛ سقوط اتومبیل.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. اگر شخصی بر اثر تصادف با وسیله ی نقلیه بدون بیمه نامه ای مصدوم یا فوت شود یا این که راننده بعد از تصادف صحنه ی حادثه را ترک کند آیا او یا بازماندگانش میتوانند هزینه یا غرامت دریافت کنند؟

صندوقی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی وجود دارد که تحت مدیریت بیمه مرکزی ج.ا.ا است. وظیفه ی این صندوق پرداخت غرامت و هزینه تا مبلغی معین به کسانی است که به علت بیمه نبودن وسیله ی نقلیه(بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تامین شرکت بیمه، فرارکردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه) زیان دیده اند.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. آیا می توان بیمه بدنه خریداری شده را بازخرید نمود ؟

بله ، ولی حق بیمه برگشتی به صورت تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد ، یعنی میزان حق بیمه برگشتی کمتر از روزشمار خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟