• اصول بیمه
  • بیمه حمل و نقل
  • بیمه مهندسی
  • بیمه حوادث و بیمه درمان
  • بیمه عمر
  • بیمه ی آتش سوزی
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه اتکایی
  • بیمه مسولیت
  • بیمه‌ی تامین اجتماعی
1. خسارت همگانی چگونه بین ذی نفع های سفر دریایی تقسیم می شود؟

هر یک به تناسب ارزش کالا یا کشتی سهمی از هسارت را جبران می کنند.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. در بیمه حمل و نقل دریایی چه مواردی جزو خسارت همگانی است؟

هزینه هایی که برای شناور ساختن کشتی به گل نشسته صرف می شود، هزینه هایی که برای ورود کشتی به بندر پناه برای تعمیرات مورد نیاز پرداخت می شود و هزینه های تخلیه و بارگیری کالا در بندر پناه.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. قرارداد حمل و نقل دریایی چگونه است؟

قراردادی است که براساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل کالا از طریق دریا صورت میگیرد منعقد می شود؛ نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی، رابطه بین متصدی حمل و صاحب بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین می کند.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. در بیمه حمل و نقل دریایی چه کسانی می توانند بیمه گذار باشند؟

صاحبان کشتی، صاحبان کالا و اجاره کننده کشتی میتوانند بیمه گذار باشند.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. طبق مقررات، بیمه ی واردات کالا به ایران چگونه باید باشد؟

اجباری است و باید از بیمه گران داخلی تهیه شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
6. مسئولیت کسری یا عدم تحویل کالایی که رد کشتی بارگیری شده به عهده ی کیست؟

حمل کننده.

آیا این مطلب مفید بود؟
7. حوادث تحت پوشش و استثنائات در بیمه نامه ی حمل و نقل کالا شامل چه مواردی است؟

الف) از نظر حادثه: عادی و استثنایی. ب) از نظر وسیله ی حمل و نقل: خطرات دریایی، هوایی و زمینی. ج) از نظر تعهدات بیمه گر: خطرات مورد تعهد و خطرات خارج از تعهد.

آیا این مطلب مفید بود؟
8. چه خسارت هایی طبق قانون دریایی انگلستان مصوب 1906 تحت پوشش بیمه نامه های حمل و نقل نیستند؟

الف) خساراتی که علت بلافصل آنها خطرهای بیمه شده در قرارداد بیمه نباشد (نداشتن رابطه علت و معلولی) ب) خسارت ناشی از خطرهایی که از استثناهای قرارداد بیمه است، شامل موارد زیر: 1) تقصیر عمدی بیمه گذار 2) تاخیر(حتی اگر تاخیر ناشی از خطرهای بیمه شده باشد بازهم تحت پوشش نیست) 3) کهنگی و فرسودگی 4) کسر وزن معمولی یا کسری متعارف 5) شکست معمولی 6) عیب ذاتی یا ماهیت کالا 7) موش خوردگی و کرم خوردگی

آیا این مطلب مفید بود؟