بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی پارتیزانی / Guerrilla Marketing
تهیه کننده :محمد سالاری کارشناس ارشد بازاریابی
 
چکیده
بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING) ، مفهومی است که اول بار توسط جی کنراد لوینسون در کتابی با عنوان "بازاریابی پارتیزانی" در سال ۱۹۸۲ تشریح شد .لوینسون دراین کتاب روشهای غیرسنتی ؛کم هزینه ویا بی هزینه بازاریابی رامعرفی کرد.لوینسون پیرامون بازاریابی پارتیزانی که دران کارافرینان وکسب وکارهای کوچک راهدف قرار دادواز مزیت تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی برای این گونه شرکت ها نوشت .پرسش وی ساده بود: چگونه یک موسسه کوچک بابودجه بسیاراندک میتواند با شرکتهای بزرگتررقابت کند.

کلید واژه:بازاریابی ،بازاریابی پارتیزانی
 
مقدمه
امروزه دربازارهای گوناگون کسب وکار ،تمرکززیادی بربهبودکارایی واثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد.شرکتها درجستجوی روشهای نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیردرراستای کاهش هزینه ها وافزودن ارزش به محصولات وخدمات خویش هستند ،تحولات سریع مسایل تکنولوژیک ،مسایل واقدامات تجاری شرایط اقتصادی ،جستجوی روشهای جدیدی را برای بیان مشکلات قدیمی می طلبند .امروزه دیگر رویکردهای بازاریابی سنتی پاسخگوی شرایط متغیر کنونی درحوزه های تجاری گوناگون نیست وشناسایی رویکردهای جدیدی رابرای مواجهه بااین تحولات لازم وضروری است.بازاریابی پارتیزانی درجهت پاسخگویی به این نیازهای معرفی شد.
 
بازاریابی چیست؟
بازاریابی هنر عوض کردن عقاید مردم یا حفظ عقاید آنهاست اگر که تمایل به همکاری با شما را داشته باشند. برای موفقیت در بازاریابی و یا حتی بازاریابی چریکی شما باید کاری کنید که مردم نوع محصول مصرفی خود را تغییر دهند و یا نوعی از محصولات و خدمات جدید را بپذیرند که قبلا وجود نداشته است. چنین چیزی در یک لحظه یا یک ماه و یک سال میسر نمیشود و درست به همین دلیل است که بازاریابی را یک فرآیند میدانیم نه یک رویداد.
ممکن است فرآیند بازاریابی شما از چندیدن رویداد تشکیل شده باشد .
 
اکنون بازاریابی را طور دیگری معنی می کنیم:
هر تماس کوچکی که کسب و کار شما با دنیای بیرون برقرار می کند همان بازاریابی است. این تماس کوچک، فرصت های زیاد بازاریابی است که به پول نیاز ندارد. بازاریابی هنر عوض کردن عقاید مردم است و به هیچ عنوان یک اتفاق نیست بلکه یک فرآیند است. تاکید می کنم که بازاریابی یک فرآیند مستمر است و به هیچ وجه به شانس و اقبال ربطی ندارد. خلاقیت ،اصل ومرکز بازاریابی خوب است وبازاریابی تازمانیکه فروشی درکارنباشد ،خلاق نیست .ایده های هوشمندانه ممکن است بازاریاب رابه وجدآورند ؛لیکن تازمانیکه ایده اجرا نشود وسود تولید نکند،بازاریاب نبایداجازه استمرار انرا بدهد.استراتژی خلاق برای یک بازاریاب پارتیزانی ،مشابه "برنامه بازاریابی "برای یک بازاریاب سنتی است بااین استثناءکه استراتزی خلاق تنها برمفادومصالح بازاریابی ؛پیام ومحتوای انها تمرکز دارد. تبلیغات ،نتیجه نهایی این تلاشهاست .استراتژی خلاق ،هدف تبلیغات روشی راکه این هدف بواسطه ان میتواند قابل حصول باشدونیز هویت تبلیغات راتعریف می کند. دراقتصاد جدید،فروش پادشاهی میکند موفقیت شما بوسیله قابلیت شما برای ایجاد درامدونتنها فروش محصولات وخدمات خودتان مشخص می شود .5راز طلایی فروش به شرح ذیل می باشد:
1-به یاد داشته باشید که شما هم بخشی از کسب وکار مردم هستید
2-روی نتایج تمرکز کنید نه روی تلاشها
3-کارهای دشوار راانجام دهید
4-مشتری را شگفت زده کنید
5-برای فروش درخواست کنید
برنامه های بازاریابی
برنامه بازاریابی ؛بازاررا شناسایی میکند،رسانه مورد استفاده رامشخص می سازدوهزینه های اجرای برنامه را بیان میکند. این برنامه مشخص میکند که کسب وکار شرکت چیست وبه کجا می رود وتعریف میکند که کسب وکار چگونه به مقصد می رسد .لوینسون ،معتقد است که کل یک برنامه بازاریابی می تواند در قالب 7عبارت طراحی شود:
1-عبارتی که هدف استراتزی راتشریح می کند.
2-چگونگی دستیابی به این هدف را تشریح میکند ومزیتهای رقابتی وسودهای شرکت را توصیف میکند.
3-بازار یا بازارهای هدف را تشریح میکند .
4-حربه های بازاریابی را که بکار گرفته خواهد شد فهرست می کند .
5-گوشه های دنج را تشریح می کند .
6-هویت کسب وکار رااشکار میسازد.
7-بودجه را بعنوان درصدی از درامد ناخالص طرح ریزی شده است ،بیان میکند.
 
تعریف بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی پارتیزانی روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است. چنین تبلیغاتی گاه به گونه‌ای طرح می شود که مخاطب حتی از وجود آنها بی اطلاع است و شاید بتوان گفت این نوع بازاریابی از انواع بازاریابی پنهان یا بازاریابی مبتنی بر هیاهو است. در واقع بازاریابی پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم برای کسب حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و متضمن ابتکار و نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است.
در حال حاضر،نویسندگان، دیدگاه خود را در رابطه با این پدیده تغییر داده اند. آنها اظهار می کنندکه بازاریابی پارتیزانی نوعی روش تفکر است که فرد می¬تواند بر اساس عملکردهای خاص، آن را تشخیص دهد و فرد دیگری نیز می تواند بر اساس عملکردهای مختلف به شناسایی این نوع بازاریابی بپردازد. اصولا در این نوع بازاریابی از ذهن های باز و نگرش های مختلف برای کسب امتیاز در نبرد برای جذب مصرف کنندگان استفاده می شود. بنابراین مهم ترین اختلاف بین بازاریابی پارتیزانی و سنتی، حالت ذهنی کار است. اگرچه کاملا مشخص است که در بازاریابی پارتیزانی، فرد به دنبال استفاده از کانال ها و روش های جدید به منظور رسیدن به مصرف کنندگان جدید است. این کار دارای اثرهای خاصی است که اثر آن بلند مدت است و منجر به ایجاد همهمه و جنب و جوش می شود. تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی با هدف سرعت بخشیدن به کسب سود طراحی شده اند، بدون اینکه سرمایه گذاری عظیمی بر روی زمان یا هزینه صورت گیرد. در اغلب موارد این تاکتیک ها بر خلاقیت روابط خوب و تمایل برای آزمایش روش های مختلف تمرکز یافته است.
صاحبنظر برجسته بازاریابی در این باره می گوید: بازاریابی پارتیزانی را می توان بازاریابی همجوشی خواند و بر این اساس، شرکت های کوچک می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و یک شرکت بزرگتر را بوجود آورند.
لوینسون اظهار می دارد که بازاریابی بیشتر به افراد می پردازد تا اینکه به اشیاء بپردازد. لازم است برای درک شرایط موجود، نقطه نظر کارمندان و همکاران نیز در نظر گرفته شود. برقراری روابط بهینه با افراد دیگر به منظور شناسایی بهتر آنها می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری شخص شود و این یک ویژگی بازاریابی پارتیزانی محسوب می شود.
 
مشخصه های اصلی بازاریابی پارتیزانی:
۱- بازاریابی پارتیزانی بر اساس روان انسان ها و آن گونه ای که انسانها می اندیشند و قضاوت می کنند، بنا نهاده شده است.
۲- کسانی که از روش بازاریابی چریکی (پارتیزانی) استفاده می کنند، چریک نامگذاری می شوند.
۳- چریک ها بایستی قبل از ورود به بازار، محصولات و یا خدمات متمایز و بسیار مطلوب ارائه دهند و یا اینکه اگر محصولی و یاخدمتی از قبل ارائه می داده اند سعی کنند که در آن ارزش افزوده و یا تمایزی ایجاد کنند تا آن محصول/خدمت متفاوت بنظر برسد و جایگاه خاص خود را کسب کند.
۴- در بازاریابی پارتیزانی تاکید بر سودآوری است و نه تنها افزایش فروش.
۵- چریک بجای صرف پول زیاد، انرژی بیشتری صرف می کند و به همین دلیل است که در بازاریابی چریکی سود افزایش پیدا می کند چون هزینه تبلیغات پایین (نه مطلقاً صفر) است و این خلاقیت است که افزایش فروش را سبب می شود.
۶- یک روش خوب برای اندازه گیری در بازاریابی پاتیزانی سنجش تعداد رابطه ای است که شما در مدت زمان مشخصی ایجاد کرده‌اید. در واقع چریک ها برای توسعه ی کسب و کار تاکید خاصی بر سه مورد دارند: ایجاد روابط جدید، افزایش تعداد معاملات با افراد فعلی، افزایش حجم معاملات با افراد فعلی
۷- چریک ها علاوه بر خلق یک مزیت رقابتی خاص در محصول و یا خدمتشان، از راه های بسیار خلاقانه در تبلیغات و رساندن پیام خود به مخاطبانشان استفاده می کنند.
۸- بازاریابی پارتیزانی نیروهای خود را صرف بازار هدف و مخاطبین خود می سازد تا بازاریابی انبوه و هدف قرار دادن جامعه ای بزرگ. پس چریک ها بجای تمرکز بر روی مخاطبان زیاد، مخاطبان خاص محصولات و خدمات خود را پیدا کرده و تلاش می کنند تا پیام خود را صرفاً به آن مخاطبان خاص برسند. این باعث می شود که هزینه بازاریابی و تبلیغات تا حدود زیادی کاهش یابد.
۹- چریک ها با دقت و نگاه عمیق به بازار، فرصت ها و تهدیدهای بازار خود را شناسایی می کنند و از آنها برای کسب موفقیت خود بهره برداری می کنند.
۱۰- چریک ها در مورد رسانه های متعارف و غیر متعارف مطالعه گسترده می کنند و با توجه به اینکه کدام رسانه تا حدود زیادی می تواند پیامشان را به مخاطبان خاصشان برساند، رسانه های مورد نظر خود را بدرستی انتخاب می کنند.
۱۱- چریک ها بازار خود را بطور عمیق و هوشمندانه رصد می کنند و در ارتباط گسترده و مداوم با بازار، که خود شامل رقبا، محصولات موجود در بازار و … می باشد، خواهند بود.
۱۲- تکنولوژی ابزار و اهرم اصلی در بازاریابی چریکی (پارتیزانی) است و باید از تکنولوژی برای رسیدن به سود بیشتر استفاده کنیم. می توان گفت چریک ها تا آنجا که می توانند از تکنولوژی برای سرعت و کیفیت بخشیدن به برنامه بازاریابی خود استفاده می کنند. استفاده از تکنولوژی های جدید می تواند برنامه بازاریابی چریکی را با هزینه کمتر و تا حد زیادی اثربخش تر کند.
۱۳- در بازاریابی پارتیزانی به جای رقابت برای حذف، تلاش برای همکاری با دیگر کسب و کارها است.
۱۴- بازاریابی پارتیزانی از عناصر مختلفی تشکیل شده است، که همگی با یکدیگر کار می کنند و این عناصر یکدیگر را تقویت می کنند.
۱۵- به جای پول و سرمایه، ورودی اصلی بازاریابی پارتیزانی، صرف زمان و انرژی است.
۱۶- پیام های بازاریابی (تبلیغاتی) به گروه های کوچکی ارسال می شود نه پیامهای انبوه به بخش بزرگی جامعه !
لوینسون اظهار می دارد که بازاریابی بیشتر به افراد می پردازد تا اینکه به اشیاء بپردازد. لازم است برای درک شرایط موجود، نقطه نظر کارمندان و همکاران نیز در نظر گرفته شود. برقراری روابط بهینه با افراد دیگر به منظور شناسایی بهتر آنها می تواند باعث افزایش انعطاف پذیری شخص شود و این یک ویژگی بازاریابی پارتیزانی محسوب می شود.
 
مبانی بازاریابی پارتیزانی (foundation)
1-بازاریابی پارتیزانی بطور خاص مناسب برای تجارت های کوچک (small business) می باشند.
2-روشی است که باید بر مبنای روانشناسی انسانها بنا شود و نه اینکه بر مبنای تجربه و یا قضاوت و کار حدسی (guesswork) باشد.
3-مهمترین سرمایه گذاری بازاریابی در عوض پول, باید زمان, انرژی و ابتکار باشد.
4-آمار اولیه برای اندازه گیری تجارت شما مقدار سود است و نه مقدار فروش.
5-تمرکز بازاریاب باید بر این نکته تمرکز داشته باشد که چه تعداد روابط جدید در هر ماه ایجاد می شود.
6-لازم است که استانداردی از رجحان و برتری با یک تمرکز حساس ایجاد شود و این بجای سعی در تنوع سازی توسط ارائه اتحاد میان محصولات و خدمات است.
7-بجای تمرکز در جذب مشتریان جدید, هدف باید رجوع بیشتر, معامله و تراکنش بیشتر با مشتریان موجود, و کسب بزرگترین معاملات باشد.
8-رقبا را باید فراموش کرد و تمرکز را بیشتر روی همکاری و مشارکت با دیگر تجارتها متمرکز نمود.
9-بازاریاب پارتیزانی همواره باید از ترکیبی از روشهای بازاریابی برای یک رشته عملیات تبلیغاتی (campaign) استفاده نماید.
10-از تکنولوژی جاری به عنوان وسیله ای برای قدرتمند کردن بازاریابی خود استفاده کنید.
به عنوان مثال برنامه تبلیغاتی (بازاریابی به روش پارتیزانی) برای سایت فروش الکترونیکی ebay در بلژیک که توسط شرکت مورتیر بریگید اجرا شده است؛ برچسب های تبلیغاتی تحت عنوان : « به ebay منتقل شد » بر روی شیشه چندین فروشگاه خالی در بروکسل چسبانده شده است. اینکار شاید تأثیرگذارترین حس را در گسترش تجارت الکترونیک در وجود بازدیدکنندگان این تبلیغات ایجاد کند. حس اینکه دیگر برای خرید نیازی به خروج از خانه نیست و همه مبادلات در دنیای دیگری به نام اینترنت در حال انجام است که از پنجره کوچکی به نام مونیتور به راحتی قابل دستیابی برای همگان است.
 
اصول اولیه بازاریابی چریکی
اشتباهی رایج در زمینه بازاریابی آن است که فکر میکنیم این فرآیند مربوط به آینده و مشتریان بعدی ما خواهد شد ولی در بازاریابی چریکی نیمی از زمان به مشتریان فعلی اختصاص داده میشود و جمع آوری اطلاعات در مورد آنها سنگ بنای فعالیت های بعدی شما خواهد بود. با فراموش کردن مشتریان گذشته و عدم جمع آوری اطلاعات دقیق و مناسب تمامی هزینه و انرژی صرف شده برای کسب آن مشتریان به هدر خواهد رفت.
بازاریابی چریکی در عمل فرصتی مناسب است تا به مشتریان خود کمک کنید که در حال و آینده خود موفق باشند، آنها میخواهند پول بیشتری در بیاورند، وزن کم کنند، جنس مخالف را جذب کنند، شرکت خود را بسازند، سالم تر باشند یا سیگار را برای همیشه ترک کنند. پس شما میتوانید به آنها کمک کنید و راه مناسب برای رسیدن به اهدافشان را نشان دهید.
هرگز این نکته را فراموش نکنید که؛ بازاریابی چریکی در مورد شما نیست بلکه در مورد مشتریان شماست.
بازاریابی چریکی راه های جدیدی برای اندازه گیری و پیش بینی طرز رفتار افراد، تحت تاثیر قرار دادن افراد و آزمایش و تعیین کمیت و کیفیت تعیین میکند. همچنان که روانشناسان در مورد رفتار انسان ها به ما می آموزند بازاریابی را نیز باید در دنیای تجارت امروزی بعنوان یک علم شناخت. در تصویر زیر افراد میتوانند ساعت ها را بر روی دست خود امتحان کنند!
 
نمونه استفاده از تکنیک های روانشناختی در بازاریابی چریکی
 
بدون شک بازاریابی نوعی از هنر است، همانطور که نقاشی، نویسندگی، عکاسی، هنرپیشگی و موسیقی را بعنوان هنر میشناسیم، باید مجموعه ای از آنها که عموما در بازاریابی چریکی به کار گرفته میشوند را نیز هنر بنامیم. با این وجود کاری به جنبه علمی و هنری نداریم و هدف نهایی ما تجارت و کسب منافع خواهد بود. شاید تمامی این هنرها و علوم توسط یک بازاریاب چریکی و برای کسب منفعت بیشتر ایجاد شده باشند!
 
 
نمونه ای از کاربرد هنر در روش های تاثیرگذار بازاریابی چریکی با هزینه اندک
 
بازاریاب چریکی تاجری است که به دنبال هدف های از پیش تعیین شده مانند سود آوری بوده و برای رسیدن به آن از ابزاری غیرمتعارف بهره میبرد. بازاریاب های چریکی خود را به به منابع عظیم مالی و بودجه های سنگین وابسته نمیکنند و در عوض خود را وابسته به خلاقیت و ابتکار فردی میدانند.
 
اصول بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی پارتیزانی مبتنی بر چند اصل اساسی است که تفاوت های اساسی این بازاریابی را از سایر روش های بازاریابی مشخص می نماید. این اصول عبارتند از:
• بازاریابی پارتیزانی در کسب و کارهای کوچک به همان میزان موثر است که در کسب و کارهای بزرگ.
• بازاریاب پارتیزان کاستی های مالی کمپین بازاریابی خود را از طریق صرف تلاش بیشتر، زمان بیشتر و تصور ذهنی قوی تر جبران می نماید.
• بازاریابی پارتیزانی بر مبنای آمار ارقام و اطلاعات علمی مبتنی است تا روش تکرار و خطا.
بازاریابی پارتیزانی بر روانشناسی مخاطب و الگوی خرید و مصرف مخاطب استوار است تا تصورات ذهنی بازاریاب.
• استفاده از استانداردهای نوین و آخرین فناوری های موجود در بازاریابی.
• برنامه ریزی برای برقراری ارتباط مستحکم تر با مشتریان کنونی و گسترش مراودات با ایشان.
• بررسی برایند سود در بازه زمانی نتیجه کار را مشخص می نماید و نه میزان فروش لحظه ائی.
بازاریابی پارتیزانی ساختارشکنی و ایجاد روش های غیر معمول برای برهم زدن قالب ذهنی مخاطب و متمرکز نمودن وی بروی پیامی که بازاریاب می خواهد به وی بدهد را به عنوان روش کاری خود بر می گزیند.
 
ما در زیر به برخی از اصول بازاریابی چریکی اشاره ای می کنیم:
۱)جمع آوری اطلاعات دقیق و کامل از مشتریان هدفمند
اولین گام در بازاریابی چریکی بدست آوردن اطلاعات دقیق و کامل از مشتریان احتمالی شماست. شما می بایست بدانید که مشتریان شما بیشتر تلویزیون نگاه می کنند، رادیو گوش می کنند و یا مجله و روزنامه می خوانند. طرز فکر و فرهنگشان را مطالعه نمایید و تاریخ شهر و دیارشان را بشناسید. شک نکنید که اگر اطلاعات دقیقی از مشتریان احتمالی خود نداشته باشید، هر گونه هزینه ای را که در بازاریابی صرف می کنید، دور ریخته اید
۲) تمرکز بر بازار هدف کوچک
دومین گام در بازاریابی چریکی که مهمترین نکته نیز می باشد این است که تا آنجا که ممکن است بازار هدفمان را کوچک کنیم. در بازار امروز که فروش محصلات و خدمات بسیار سخت بنظر می رسد، یکی از مهمترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم این است که بازار هدفمان را به دقت انتخاب کنیم. شاید باور نکنید اما این حقیقت دارد که شرکت های کوچک اگر بازار هدفشان را محدود کنند قطعاً از شرکت های بزرگی که رقیب آنها هستند نیز پیشی می گیرند.
وقتی شما بازار هدفتان را درست و دقیق انتخاب کنید بی شک بقیه مراحل بازاریابی همانند انتخاب رسانه تبلیغاتی، انتخاب پیام و سایر مراحل بازاریابی شما آسانتر و کم هزینه تر خواهد بود.
در انتخاب بازار هدف می بایست به چند نکته توجه داشته باشید:
اول اینکه در زمان های گذشته مشتریان شما چه کسانی بوده اند؟ در واقع بررسی کنید که چه کسانی از شما بیشتر خریده اند؟ این مشتریان چه ویژگی های مشترکی داشته اند؟
دوم اینکه ببینید در صنف شما رقبایتان چه افرادی را هدف قرار داده اند؟ مشتریان آنها چه کسانی هستند؟ سعی کنید دنبال آن بازار نروید چون در دستان رقیب شماست. شما می بایست به دنبال بخش کوچکی از بازار باشید که رقبایتان از آن غافل مانده اند. بعنوان مثال فرض کنید که شما فروشنده کت و شلوار آقایان هستید. آیا می دانستید که تحقیقات نشان داده است که ۶۵٪ از تصمیمات خرید در این محصول توسط خانم ها گرفته می شود؟ کافیست شما تبلیغات خود را در رسانه هایی انجام دهید که مخاطبان آن خانم ها هستند.
۳) خلاقیت
این نکته یکی از مهمترین قسمت های بازاریابی چریکی است. تا اینجا همه چیز بخوبی پیش رفت. اطلاعات مشتریان احتمالی خود را جمه آوری کرده اید و بازار هدفتان را نیز تا آنجا که ممکن است کوچک کرده اید. از این به بعد می بایست به این فکر کنیم که چگونه پیام خود را به خلاقانه ترین روش به مشتریان احتمالی خود منتقل کنیم؟!
بازاریابی چریکی می گوید موفق نمی شوید مگر با خلاقیت. در واقع شما می بایست با استفاده از ابزارهای تولید ایده های خلاقانه که در همین وب سایت نیز به شما معرفی شده است ایده های خلاقانه ای برای معرفی محصولات و خدمات تان ایجاد کنید و آنها را بکار ببندید.
 

یکی از حسن های بازاریابی چریکی این است که نیاز به هزینه هنگفت در بازاریابی تان ندارید و در واقع تخیل و ابتکار شماست که حرف اول را می زند. اگر در کسب و کارتان تازه کار هستید، بازاریابی چریکی بسیار به دردتان می خورد چون امروزه رقابت زیرکانه تر، پیچیده تر و حتی خشن تر از سابق شده است. بازاریابی چریکی می خواهد که شما ابعاد مختلف بازار خودتان را بشناسید، تجربه کنید و سپس از تاکتیک های آزمایش شده استفاده نمایید.
تفاوتی که بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ وجود دارد این است که کسب و کارهای کوچک از فقر منابع رنج می برند و این فرصتی است برای کسب و کارهای کوچک که روشی کاملاً متفاوت نسبت به بازاریابی داشته باشند. سرعت و قابلیت انعطاف، جوهر بازاریابی چریکی است.

بارزیابی چریکی بر باورهای زیر استوار است:
* در بازاریابی چریکی به جای حدس و گمان‌های شخصی، اصول روانشناسی انسانی یعنی روش‌های فکر کردن و واکنش نشان دادن مردم ملاک عمل قرار می‌گیرد.
* تمرکز بازاریابی چریکی بیشتر بر روی سود است تا فروش. از آنجا که در این روش بودجه زیادی صرف بازاریابی نمی‌شود، بنابراین بازاریاب‌ها سعی می‌کنند به جای استفاده از روش‌هایی که نیازمند تلاش و فعالیت بیشتر است بر استفاده از طرح‌ها و روش‌های زیرکانه‌تر و هوشمندانه‌تر تمرکز کنند. به عبارت دیگر کیفیت سرمایه‌گذاری (و نه کمیت آن) مهم‌ترین عامل در جای گرفتن در حافظه مشتری‌ها است.
* معیار اندازه‌گیری میزان موفقیت بازاریابی چریکی، تعداد تماس‌ها و ملاقات‌هایی است که بازاریاب‌ها در یک مقطع زمانی معین با مخاطبان خاص خود برقرار می‌کنند.
* بازاریابی چریکی از اجزای متعددی تشکیل یافته است که تمامی این اجزا با هم تعامل و وحدت مشترک دارند و هر یک دیگری را کامل می‌کند.
* در بازاریابی چریکی به جای رقابت با اشخاص و شرکت‌ها برقراری هر گونه رابطه با دیگران بر پایه همکاری و تعامل متقابل صورت می‌گیرد. بازاریابی «تو» به جای بازاریابی «من»، گفت‌وگو به جای گفتن.در بازاریابی چریکی فرد باید رقایت را فراموش کرده و بیشتر بر همکاری با کسب و کارهای دیگر تمرکز نماید.
* بازاریابان پاریتزانی باید همواره ترکیبی از روشهای بازاریابی را در یک رشته اقدامات و عملیات به‌کارگیرند و از تکنولوژی روز به عنوان ابزاری برای توانمندسازی بازاریابی به کار گیرد.
* بازاریابی چریکی برای رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت روی سه محور خاص تمرکز می کند:
1. مشتریان جدیدی که آنها را مشتریان فعلی معرفی می‌کنند (referral marketing).
2. افزایش تعداد معاملات با مشتریان فعلی.
3. افزایش حجم ریالی معاملات با مشتریان فعلی.

ویژگی های بازاریابان و فروشندگان پارتیزانی
روان شناسان ویژگی های افراد خلاق را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند. در پژوهش هایی که توسط استینر (1965) و بارون (1969) و بارباراکلارک(1979) صورت گرفته، صفت های ذیل به عنوان ویژگی های افراد خلاق، که عموماً برخوردار از آن هستند، بیان شده است:
ـ دارای گنجایش ذهنی و فکری زیادی هستند (تیزهوش تر از دیگرانند)؛
ـ علاقه آن ها به مسایل علمی، هنری، فرهنگی و اجتماعی بیش تر و دامنه اطلاعات آن ها در این زمینه وسیع تر است؛
ـ درباره مسایل انتزاعی، در مقایسه با مسایل عینی و ملموس، بهتر و عمیق تر می اندیشند؛
ـ دوست دارند که در مباحثه عقیده خود را بیان کنند، ولی اصراری به تحمیل عقاید خود ندارند؛
ـ انعطاف پذیرند و بیانشان دارای طنز است؛
ـ علاقه به سوال و پرسش دارند و بسیار کنجکاوند؛
ـ محافظه کار نیستند و بیش تر ریسک پذیرند؛
ـ علاقه های متنوع و فراوانی دارند و دارای فرایندهای غیر متعارف فکری هستند؛
ـ در فکر و عمل از اصالت و نوآوری بیش تری برخوردارند؛
ـ دارای زندگی تخیلی بوده و درگیری بیش تری با رویاهای خیالی دارند؛
ـ استقلال طلب بوده و دوست ندارند که از راه و روش زندگی دیگران پیروی کنند؛
ـ اعتماد به نفس خوبی دارند و در مقابل ناکامی ها کم تر دلسرد و مایوس می شوند؛
ـ از معیارها، رسوم و ارزش های اجتماعی، که به نظرشان قابل قبول نیستند، کم تر پیروی کرده و بیش تر متکی به قضاوت شخصی خود هستند؛
ـ در رابطه با دیگران رُک و صریح و درست کارند؛
ـ به مسایل فلسفی همچون مذهب، ارزش ها، معنی زندگی و این قبیل امور توجه می کنند؛
ـ بر غرایز خود تسلط بیش تری داشته، شخصیت رشد یافته تری دارند و کم تر دارای اختلال روحی و روانی می شوند؛
ـ دارای حافظه ای قوی بوده و به جزییات مسایل توجه دقیق دارند و توانایی انجام کارهای پیچیده را نیز دارند.
گام های بازاریابی پارتیزانی
لوینسون، بازاریابی پارتیزانی را به یک حمله تشبیه کرده است که مراحل زیر باید گام به گام به صورت یک فرایند گردشی اجرا شود:
گام 1: جست و جوی دقیق بازار «در این گام باید بازار را از حیث شدت رقابت، سبک مشتریان و تکنولوژی، بررسی نمایید تا مزیت هایی که می توانند حاصل شوند را کشف کنید.»
گام 2: شناسایی مزیت های رقابتی «لیستی از مزیت های رقابتی شرکت تهیه نمایید تا در اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری اصلی برنامه بازاریابی یاری رسان شما باشد.»
گام 3: تعیین اهداف تبلیغات پارتیزانی «باید اهداف بازاریابی دقیقا مشخص شوند تا در مراحل بعد امکان پایش آنها میسر گردند.»

گام 4: طراحی استراتژی خلاق «یا تمرکز روی اهداف خاص بازاریابی شرکت، استراتژی های خلاقی که برای ارسال پیام به بازارهای هدف به کار گرفته می شوند را مشخص نمایید.»
گام 5: همگام سازی برنامه با شرکای بازاریابی «همگام شدن با شرکای بازاریابی از یک سو باعث تقویت تبلیغات شده و از سوی دیگر هزینه های بازاریابی را کاهش می دهد.»
گام 6: انتخاب و اولویت بندی اقدامات بازاریابی «حربه های بازاریابی را به دقت انتخاب نمایید و در مورد ترتیب به کارگیری، مسئولیت اجرا و تاریخ اجرای آنها تصمیم گیری کنید.»
گام 7: اجرای بازاریابی پارتیزانی «حمله را باید با سرعتی مناسب شروع کرد تا منجر به هیجان عمومی شود.»
گام 8: پشتیبانی عملیاتی «در هر مرحله از اجرا، باید از اقدامات بازاریابی پشتیبانی کنید تا مشکلات پیش رو سریع تر حل شوند.»

گام 9: سنجش اثربخشی بازاریابی پارتیزانی «سنجش های دوره ای اقدامات بازاریابی باعث جلوگیری از تکرار عملیات بیهوده و تقویت فعالیت های موثر می شوند.»
گام 10: بهسازی تلاش های بازاریابی پارتیزانی «با بازخورد گرفتن از کلیه اقدامات انجام شده مواردی چون پیام، رسانه و حربه ها را بهبود بخشید.»
 
تفاوتهای بازاریابی سنتی و پارتیزانی
تفاوت های اساسی، بین بازاریابی پارتیزانی و بازاریابی سنتی وجود دارد.فرق اصلی بین این دو ، تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی است که به خلاقیت، روابط خوب و رضایت تأکید دارد.لوینسون اظهار می دارد که یک بازاریاب خوب پارتیزانی در بیشتر موارد باید از روابط موجود و پتانسیل توسعه روابط اضافه، آگاهی کافی داشته باشد.پس یکی از اصول پایه ای بازاریابی پارتیزانی، رابطه است که در کانون موفقیت بازاریابی جای دارد. روابط انواع مختلفی دارد:
روابط مشتری: هر رابطه ای با مشتریان بالقوه می تواند به وسیله فکر کردن در مورد این چه چیزی اساس یک رابطه خوب هست، ارتقا پیدا می کند.برای مثال، فرستادن یک نامه به صورت دست نوشته یا تماس با یک مشتری موجود به او فکر ادامه تجارت را می دهد.
روابط کارکنان: هر یک از کارکنان شرکت شما باید بازاریابی حرفه ای را بداند و از چگونگی روش ارتباط با مشتری، دستفروش و هر کسی که تجارت شما را عرضه می کند، به خوبی آگاهی داشته باشد.
روابط با رقبا: روش بازاریابی پارتیزانی به ترویج روابط خوب با رقبا می پردازد. به جای فکر کردن درباره شرکت های دیگر به عنوان رقیب خود، بازاریابی پارتیزانی راه های همکاری را بیان می کند.
لوینسون، ۱۲ مورد دیگررا به عنوان تفاوتهای میان بازاریابی سنتی و پارتیزانی مطرح کرده است که در ادامه بیان می شوند.
1- بازاریابی سنتی نیازمند آن است که شما پول یا سرمایه خود را در فرایند بازاریابی سرمایه گذاری کنید. بازاریابی پارتیزانی می‌گوید سرمایه گذاری اولیه شما باید زمان، انرژی و تصویرسازی ذهنی باشد.
2- بازاریابی سنتی ابزاری برای کسب و کارهای بزرگ و پیشنهاد دهنده تاکتیک‌هایی در ارتباط با شرکتهای عظیم و بودجه های کلان آنهاست. بازاریابی پارتیزانی، در کسب و کارهای کوچک به کارمی رود.
3- بازاریابی سنتی چگونگی انجام بهینه کسب و کار را از طریق فروش اندازه گیری می کند ولی سنجش اولیه در بازاریابی پارتیزانی مربوط به سود است.
4- بازاریابی سنتی بر مبنای تجربه و قضاوت است که درگیر حدس و گمان است در صورتی که بازاریابی پارتیزانی بر مبنای علم روانشناسی، قوانین رفتار انسانی است. یقین ها و اطمینان هایی وجود دارد که فرد آنها را در رابطه با الگوهای خرید لحاظ می کند و بازاریابان پارتیزانی بر این یقین ها و اطمینان ها تمرکز می کنند.
5- بازاریابی سنتی، افزایش نسبت ها یا نرخ های تولید کسب و کار و سپس تنوع بخشی از طریق ارایه محصولات را پیشنهاد می کند.
6- بازاریابی سنتی شما را ترغیب می کند تا کسب و کار خود را به طور خطی از طریق افزودن مشتریان جدید رشد دهید اما بازاریابی پارتیزانی شما را ترغیب می کند تا کسب و کار خود را به شکل هندسی رشد دهید. هدف بیشتر معاملات با مشتریان موجود، معاملات وسیع تر و معاملات مرتبط با بکارگیری تعقیب مشتری و خدمات اصلی یا کلیدی است.
7- بازاریابی سنتی از شما می خواهد تا در جستجوی فرصت هایی برای از میان بردن رقابت باشید اما بازاریابی پارتیزانی از شما
می خواهد تا رقابت را برای مدتی فراموش کنید و در جستجوی فرصت هایی برای همکاری با کسب و کارهای دیگر و حمایت یکدیگر در یک تلاش متقابل در جهت کسب سود باشید.
8- بازاریابی سنتی این باور را در شما ایجاد می کند که به عنوان مثال، تبلیغات یا پست مستقیم یا داشتن وب سایت اهمیت دارد. بازاریابی پارتیزانی می گوید که هیچ یک از این مفاهیم به تنهایی در بازاریابی عامل موفقیت نیست، بلکه ترکیبات بازاریابی است که عامل کامیابی است. اگر شما تبلیغات را با پست مستقیم ترکیب کنید، هر یک به دیگری جهت انجام کار به شکل بهتر کمک خواهدکرد.
9- بازاریابی سنتی تاکیددارد که شما دریافتی های خود را هر ماه جهت مشاهده میزان فروش خود محاسبه کنید، در حالی که بازاریابی پارتیزانی بر تمرکز شما بر این امر اشاره دارد که شناخت بسیاری از روابطی که هر ماه برقرار ساخته اید چگونه می‌تواند منجر به کثرت سود و مزایا شود.
10- بازاریابی سنتی کمتر به بحث تکنولوژی می پردازد، زیرا تکنولوژی دیروز بسیار پیچیده، گران و بسیار محدود بود. بازاریابی پارتیزانی تاکید دارد که شما تکنولوژی امروز را غنیمت شمارید، زیرا کاربرد آن ساده است، خرید آن ارزان است و محدودیت در قابلیت آن جهت توانمندسازی کسب و کار شما در آغاز بازاریابی وجود ندارد.
11- بازاریابی سنتی مجموعه ای از حربه هایی را که ممکن است برای ارتقای کسب و کار شما به کار رود، شناسایی می کند که همه آنها نسبتا هزینه بر هستند. بازاریابی پارتیزانی، هزاران حربه ای را که شما می‌توانید از طریق بکارگیری رایگان آنها سود خود را افزایش دهید، شناسایی می‌کند.
12- بازاریابی سنتی بسیاری از مالکان کسب و کار را می ترساند، زیرا سرشار از ابهت و پیچیدگی است. بازاریابی پارتیزانی ابهت و عظمت آن را از میان می برد و نشان می دهد که دقیقا بازاریابی چیست و چه عواملی کارآفرین را تحت کنترل قرارمی دهند.
 
تاکتیک‌های بازاریابی پارتیزانی
یک بازاریاب پارتیزان در تاکتیک‌های زیر مهارت یافته و آنها را به عنوان ابزار بازاریابی پارتیزانی استفاده نموده و بخوبی بکار می‌بندد:
• برقراری ارتباط مستقیم و رو در رو با مشتری و تلاش برای ایجاد حس دوستی
• استفاده از تکنیکهای بازاریابی ویروسی.
• استفاده از ارتباطات رده بندی شده منظم مانند تلفن، رایانامه و نامه برای نگهداری و تداوم ارتباط
• نظرسنجی منظم و ترغیب مشتریان به مشارکت در نظر سنجی‌ها
• ایجاد گروه‌های کاربری متعهد به نشان بنگاه کسب و کار
• اقدامات تبلیغاتی و اعلان‌های رده بندی شده
• برقراری وبینارها و سمینارها بطور منظم و ترغیب مشتریان به مشارکت در آنها
مهارت در این تاکتیک‌ها و بکار بندی منظم و مداوم آنها و تداوم آنها منجر به موفقیت یک کمپین بازاریابی پارتیزانی خواهد شد.
 
نمونه موفق از بازاریابی پارتیزانی
پروژه جادوگر بلر The Blair Witch Project
پروژه جادوگر بلر، یک فیلم ترسناک محصول 1999 به کارگردانی دانیل مایریک و ادواردو سانچز است. داستان فیلم روایت سه دوست مستندساز است که در نواحی بورکیتسویل، مریلند در سال ۱۹۹۴ به دنبال تهیه فیلمی مستند درباره یک افسانه محلی به نام "جادوگر بلر" هستند. کسانی که آنجا زندگی می‌کنند، می‌گویند دیگر هیچ اثری از آن‌ها دیده نشده؛ به‌جز ردپاهایی که از آن‎ها به‌جامانده است. یک سال بعد از مفقود شدن آنان، فیلم مستندی از آنان کشف می‌شود که نشان می‌دهد این دانشجویان در مدت 5 روز از حوادث وحشتناکی فیلم‌برداری نموده‌اند. فیلم، موفقیتی باورنکردنی در همه رسانه‌ها و عموم کسب کرد، به‌طوری‌که به‌عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما شناخته می‌شود. بودجه تولید این فیلم 750 هزاردلار بود و بر اساس گزارش CNN کل بودجه تبلیغاتی آن 50 هزار دلار بوده است، اما فروشی در حدود 250میلیون دلار داشته است. - اما با این میزان بودجه بازاریابی و تبلیغات، چطور ممکن است ؟ در آن سال‌ها نه شبکه اجتماعی بود، نه یوتیوبی و نه تلفن هوشمندی ، پس چگونه یک فیلم با سازندگانی غیرحرفه‌ای و با بودجه‌ای تبلیغاتی در بازار آمریکا در یک حد شوخی، توانست به چنین موفقیتی دست پیدا نماید ؟ سازندگان این فیلم از بازاریابی چریکی بهره بردند. ازآنجایی‌که عده زیادی از مردم به هیولا و اسمشو نبر، اعتقاددارند، 4 ماه پیش از پایان تولید فیلم(اپریل 1998)، از طریق ایجاد یک کمپین تبلیغاتی اینترنتی، با انتشار یک‌تکه فیلم در یک وب‌سایت و پخش یک شایعه، به مردم القاء شد که یک اتفاق واقعی رخ‌داده و فیلمی به دست پلیس رسیده است. فشار تقاضا مردم برای دیدن این فیلم مستند بالا گرفت و فیلمی که هنوز تولید نشده بود در نوامبر 1998 به حضور در جشنواره فیلم ساندنس پذیرفته‌شده بود. این فیلم طرفداران بسیاری داشت که هنوز فیلم را ندیده بودند. دی‌وی‌دی این فیلم نیز در دسامبر سال ۱۹۹۹ منتشر شد.
 
عملکرد بازاریابی چریکی یا پارتیزانی
حتماً به دفعات واژه بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی (Guerrilla Marketing) را شنیده‌اید و چه بسیار افرادی که از واژۀ بازاریابی چریکی در مورد کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی خود استفاده می‌کنند.
اما مفهوم اصلی آن در ایران هنوز با آنچه در دنیای پیشرفتۀ علم بازاریابی در جهان اتفاق می‌افتد، متفاوت است.
یکی از بارزترین شاخص‌های بازاریابی چریکی سادگی در اجرا، کم هزینه بودن و اثربخش بودن آن است، اما می‌توان یکی از شاخص‌های اصلی بازاریابی پارتیزانی را، استفاده از خود مخاطبین به‌عنوان ناشران اصلی دانست.
درست متوجه شدید!‌
عموماً هدفِ اصلی از انجام بازاریابی پارتیزانی ،‌ انجام تبلیغات مستقیمی است که هدف آن خرید نیست. در اکثر مواقع بازاریابی چریکی پیش درآمدی برای تبلیغات کلامی یا دهان به دهان است،‌ به‌نحوی که مخاطبینی که در این نوع رویدادها قرار می‌گیرند و یا از نزدیک شاهد آن هستند چنان تحت تأثیر قرار بگیرند که بخواهند آن را برای دیگران تعریف کنند.
مطمئناً با توجه به تعداد کم افرادی که در معرض کمپین‌های بازاریابی چریکی قرار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار رشدی در اهداف بازاریابی و فروش داشت و تنها زمانی این اتفاق می‌افتد که نمایش شما در بازاریابی پارتیزانی بر روی مخاطبین تاثیر گذاشته و بتواند بطور ویروسی (Viral Marketing) موجب انتشار آن شود.
به عنوان مثال بازاریابی چریکی به تنهایی مانند کشیدن ضامنِ نارنجک است و شما هنگامی صدای انفجار را می‌شنوید و شاهد پرتاب تکه‌های نارنجک به اطراف هستید که آنرا رها کرده باشید، بنابراین انتشار پیدا کردن کمپین شما بصورت دهان به دهان، نشاندهنده موفقیت شما خواهد بود.
دومین حالتی که این روزها باعث موفقیت کمپین پارتیزانی می‌شود انتشار آن به‌عنوان بمب خبری و ویدئو در فضای اینترنت است که با وجود شبکه‌های اجتماعی می‌توان اثربخشی و انتشار ویروسی آن‌را بصورت تصاعدی افزایش دهد. توجه به وب به‌عنوان یک رسانه در کمپین‌های پارتیزانی چیزی‌ست که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و از عوامل موفقیت این نوع کمپین‌هاست.
در زیر نمونه‌های از کمپین‌های بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی (Guerrilla Marketing) را مشاهده می‌کنید:
 
 
 

مزایای تبلیغات پارتیزانی، متمرکز شدن بر مشتری بالقوه ای است که در محل مناسب حضور دارد. پس در این اثنا بودجه تبلیغاتی به هدر نخواهد رفت. چنین تبلیغاتی گاه به گونه ای طرح می شود که مخاطب حتی از وجود آنها بی اطلاع است و شاید بتوان گفت این نوع بازاریابی از انواع بازاریابی پنهان با بازاریابی مبتنی بر هیاهو است.
البته پس از گذشت بیش از سه دهه، بسیاری از شرکت های بزرگ هم چاره کار را در استفاده از این نوع بازاریابی دانسته اند. این نوع بازاریابی نیازمند ذهن های باز و نگرش های جدید است تا با از بین بردن یکنواختی تبلیغات، جنب و جوشی حیرت انگیز در مخاطب ایجاد نماید.
باید توجه داشت که بازاریابی پارتیزانی از عناصر مختلفی تشکیل شده است که همگی با یکدیگر کار کرده و یکدیگر را تقویت می کنند.
در این روش، تبلیغات به زندگی مردم پا گذاشته و با خلق فضاهای جدید از آنها می خواهد تا دست به کشف ارتباط میان محصول و زندگی روزمره خود بزنند. در این میان فرصتی برای همکاری با دیگر کسب و کارها نیز به وجود خواهد آمد.

بازاریابی پارتیزانی بر اساس روان انسان ها و آن گونه ای که انسان ها می اندیشند و قضاوت می کنند، بنا نهاده شده است. این روش اغلب به دنبال ایجاد ارتباط دوسویه بین برند و مردم است. پس انتظار داریم در مدت زمان مشخص تعداد ارتباطات افزایش یابد.
غالبا تـأثیرگذاری در این روش، بالاتر از بسیاری روش های تبلیغی دیگر است، چرا که مخاطب احساس می کند شرکت برای او برنامه ای داشته و تلاش کرده به او نزدیک تر شود. پس مخاطب هم این حرکت را از یاد نخواهد برد و به پیام های بعدی شرکت پاسخی پویاتر خواهد داد.

نقش خلاقیت در بازاریابی پارتیزانی
خلاقیت، محور اصلی بازاریابی پارتیزانی محسوب می شود. این خلاقیت باید به نحو هدایت شده ای باعث برآورده شدن اهداف تبلیغات شود. گاهی ایده های هوشمندانه ممکن است بازاریاب را به وجد آورد اما نباید فراموش کرد که این ایده ها در نهایت باید تبدیل به فروش و سودآوری شوند.
در این رابطه تبیین یک «استراتژی خلاق باعث به ظهوررسانی نواندیشی در مخاطب خواهد شد. استراتژی خلاق تمامی مصالح بازاریابی را دربر می گیرد و تمزکز آن روی پیام و محتوای آن است که در نهایت هویت تبلیغات را می سازد.
 
تاکتیک های کامیابی در بازاریابی پارتیزانی
باید دانست یافتن مهارت در این تاکتیک ها، موفقیت یک کمپین بازاریابی پارتیزانی را تضمین خواهد کرد:
استفاده از تبلیغات دهان به دهان، تبلیغات محیطی در نقاط تصمیم گیری خرید، استفاده از تبلیغات پیامکی هیجان برانگیز، برقراری ارتباط مستقیم با مشتری در جهت صمیمیت با وی، استفاده از تکنیک های بازاریابی ویروسی، ترغیب مشتریان به مشارکت در نظرسنجی ها، ایجاد گروه های متعهد به کسب و کار در سطح جامعه، پیام سازی و گردش آن در اینترنت، برقراری سمینارها با حضور مشتریان شرکت و در نهایت تداوم ارتباط با مشتری.

رموز پنهان بازاریابی پارتیزانی
جی کنراد لوینسون رازهای زیر را مهم و حیاتی دانسته و عنوان می کند این ها ابزاری برای یک بازاریاب پارتیزانی موفق هستند:
برنامه بازاریابی به عنوان یک سرمایه گذاری، تعهد نسبت به برنامه بازاریابی خود، فروش و سودآوری به عنوان هدف اصلی، ایجاد شگفتی در مشتریان، ثبات رویه در برنامه بازاریابی، ایجاد تبلیغاتی در خور مشتریان خود، بازاریابی به منزله مجموعه ای از حربه ها، ایجاد مشارکت میان کسب و کار و مشتریان، ایجاد اطمینان و دلگرمی در مشتریان، صبور و شکیبا بودن.

نکات فراموش نشدنی در بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی پارتیزانی در کسب و کارهای کوچک به همان میزان کسب و کارهای بزرگ موثر است. بازاریابی پارتیزانی بر الگوی خرید، رفتار مصرفی و روانشناسی مخاطب استوار است نه بر تصورات ذهنی شما. بازاریابی پارتیزانی بدون خلاقیت و ایده پردازی نواندیش، تلاشی بیهوده و سخره آمیز خواهد بود.
مخاطب همیشه انتظار دارد در اجرای تبلیغات پارتیزانی، از آخرین فن آورری های موجود استفاده شود. باید قبل از هرگونه حرکت، برای برقراری ارتباط مستحکم با مشتریان، برنامه ریزی نمود. از بازاریابی پارتیزانی گرچه گاهی باعث ارتقای آنی فروش می شود اما هدف بالا بردن میزان فروش لحظه ای نیست.

نتیجه گیری:
از آنجایی که دنیای کسب و کار پارتیزانان تا اندازه ای کوچکتر از «کسب و کار بزرگ» است، بازاریابان پارتیزانی می توانند شور و شوق و اشتیاق مشتری را به مزیت های محصول بهتر تحریک کنند و مانع از فرار مشتری شوند. توانایی آنها در متمرکزسازی توجه بر جزییات و اجزای فرایند بازاریابی می تواند به آسانی میزان سود قابل حصول را تعریف کند. بازاریابی پارتیزانی می تواند فرصت ها را سریعتر به چنگ آورد و هر یک از آنها را از طریق استراتژی های خلاق استخراج کند، در حالی که بازاریابی سنتی به دنبال روش اجرایی قابل پیش بینی و دیکته شده توسط برنامه بازاریابی است. پارتیزان ها مشکلات را به عنوان فرصت هایی قلمدادکرده و راهکارهایی را برای آنها به منظور یادگیری بیشتر در مورد بازار جستجومی کنند.
رازهای مهم بازاریابی که برای یک بازاریاب پارتیزانی حیاتی هستند عبارتند از :
1-نسبت به برنامه بازاریابی تعهد داشته باشد
2-به برنامه بازاریابی بعنوان یک سرمایه گذاری بیندیشید
3-ثبات برنامه را مد نظر قراردهد
4-اطمینان ودلگرمی درمشتریان احتمالی کسب وکار ایجاد کند
5-به منظور حفظ تعهد ،صبور وشکیبا باشد
6-بازاریابی رابه منزله مجموعه ای از حربه ها بنگرد
7- بداند که سود ها ومزایا بدنبال فروش حاصل می شود
8-به راه اندازی کسب وکار به روشی که در خور ومناسب مشتریان باشد کمک کند
9- عنصر حیرت یا شگفتی را در بازاریابی بگنجاند
10-سنجش یا اندازه گیری را جهت قضاوت در مورد اثر بخشی حربه ها بکا رگیرد
11-موقعیتی از مشارکت رامیان کسب وکار ومشتریان ایجاد کند
12-بیاموزد که به سایر کسب وکار ها وابسته است وانها نیز به کسب وکار او وابسته هستند
13-به تجهیزات وتسلیحات پارتیزانها ،نظیر تکنولوژی مسلط شوند ودر انها مهارت یابند
بااجرای این اصول ،تکنیکها ومراحل بازاریابی پارتیزانی از طریق عباراتی مثبت وموثر که کاربردی هستند ونیز مجهز بودن به اصول ودستورالعملهای مذکور برای انجام یک سلسله اقدامات بازاریابی موفق ،سازمان یا شرکت می تواند درراستای دستیابی به اهداف خود حرکت کند .
امیداست باداشتن نگاهی اجمالی به مبحث بازاریابی پاتیزانی ،سازمانها بتوانندبیش از پیش به ضرورت بکارگیری ان در عصر حاضر پی برند ومقدمات اجرای انرا درراستای دستیابی به اهداف ومقاصد خویش فراهم سازد.
منابع :
1-پایگاه اطلاع رسانی صنعت
2-روزنامه دنیای اقتصاد

3-maddox,kate.(2004),guerrilla marketing.bt.b.vol.89issue2,p4
4-mendenhall,robert.(1999)." guerrilla marketing tips help arm small firm"
vol.84issue3,p37
5-http:/aftabir/artickes/economy/c2c1193
6-http://www.pedramfay azian.com/cgi-bin/admin
کلمات کلیدی : بازاریابی پارتیزانی , بازاریابی
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1398/03/20
فایل های پیوست