ضرورت آشنایی با استانداردهای بین المللی بیمه

 ضرورت آشنایی با استانداردهای بین المللی بیمه
به گزارش چابک آنلاین، پیش از تحریم ها، حضور در عرصه های بین المللی نه تنها باعث انتقال دانش و به‌روزرسانی منابع و اطلاعات بیمه ای می شد، بلکه باتوجه به امکان حضور کارشناسان صنعت بیمه در دوره های آموزشی بین‌المللی امکان انتقال دانش و تجربه روز دنیا در صنعت بیمه ایران نیز میسر بود.

اکنون، در دوران تحریم، ارتباط با کشورها در بازارهای بین‌الملل قطع شده و کارشناسان فعال در صنعت بیمه در دهه اخیر نه تنها امکان همکاری مشترک با شرکت های بین المللی و آشنایی با فرایندهای کاری و قراردادهای بین المللی نداشته اند، بلکه باتوجه به عدم همکاری بین‌المللی، استانداردسازی رویه های موجود با پیروی از استانداردهای بین المللی که پیش از تحریم و همکاری با شرکت های بین المللی، شرکت ها و کارشناسان ملزم به رعایت آن بودند نیز از میان برداشته شده و ضرورت آن حس نمی شود.

لذا، می توان سطح فعالیت کارشناسی و فن در زمینه کیفیت نرخ و شرایط بیمه نامه ها و به‌روزرسانی وردینگ ها را تاثیرپذیرفته از شرایط تحریم‌ها دانست؛ چراکه در صورت حضور شرکت های بین المللی در صنعت بیمه ایران و همکاری مشترک، امکان واگذاری ریسک ها با نرخ های نازل حال حاضر برای برخی از بیمه نامه ها میسر نبود و در نتیجه باتوجه به عدم امکان اخذ پوشش های اتکایی مکفی، بازار ناگزیر به متعادل سازی نرخ ها می شد و با کاهش روزافزون نرخ ها در صنعت بیمه مواجه نبودیم.

به گزارش اینشورتک، مهمترین نقش فعالیت اتکایی، توزیع جهانی ریسک و اجتناب از تجمیع ریسک است.

حال آنکه در دوران تحریم واگذاری ریسک ها تنها در سطح داخلی محدود بوده لذا مهمترین رسالت بخش اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک، باتوجه به عدم اتصال به سیستم های بانکی بین المللی و عدم همکاری شرکت های خارج با بازار ایران امکانپذیر نیست.

درحال حاضر در دنیا شفافیت در افشای اطلاعات و رویه های مدونی از جمله استاندارد مالی بین‌المللی  IFRS استفاه می شود که امکان ارائه اطلاعات ارزش‌گذاری و مقایسه شرکت ها در سطح بین الملل را فراهم می کند.

درصورتیکه تحریم ها برطرف و امکان فعالیت ها بین المللی حاصل شود، لازم است برخی آمادگی ها از جمله مطالعه استانداردهای حال حاضر دنیا در صنعت بیمه در دستورکار قرارگیرد و زیرساخت مورد نیاز برای این حضور فراهم شود؛ که از آن جمله می توان به ایجاد زبان مشترک سیستمی و استانداردهای انتقال داده به منظور استفاده و ارتباط بین سیستمی، مطالعه فناوری های حال حاضر دنیا دز زمینه ارزیابی ریسک و استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای صدور، واگذاری اتکایی، خسارت و بازیافت خسارت و همچنین جنبه های مربوط به نظارت و تعاملات بیمه گری و استفاده از الگوهای استاندارد بین المللی در حوزه مالی از جمله IFRS  اشاره کرد.

باتوجه به پتانسیل موجود در صنعت بیمه و سرمایه انسانی جوان،  می توان بابرنامه ریزی و مطالعه دقیق بازار بین الملل و به‌روزرسانی دانش بیمه‌ای، زمینه را جهت ایجاد زیرساخت هایی منطبق با استانداردهای بین المللی فراهم کرد تانه تنها زمینه رشد و بهبود صنعت بیمه فراهم شود، بلکه در صورت حضور در عرصه های بین المللی، آمادگی لازم از پیش ایجاد شده و مسیر حضور مجدد در صنعت بیمه بین المللی و ایجاد تعاملات سازنده فراهم باشد.

ذکر این نکته ضروری است که برای حضور در عرصه های بین المللی نیاز به ارزیابی همه جوانب سازمان ها و صنعت از سوی موسسات رتبه بندی بین الملل است که از ابعاد مختلف پتانسیل ها و امکانات هر شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهند.

از این رو بهبود شرایط، رویه ها و منطبق سازی آن ها با استانداردهای روز دنیا از جمله به‌روزرسانی و استفاده از رویه های دنیا در خصوص سیستم ها و همچنین مباحث مالی باعث ارتقای این رتبه بندی و بهبود تعاملات بین المللی آتی نیز خواهد شد.

بازنشر این مطلب الزاما به معنای تایید دیدگاه نگارنده نیست.